Bản Đồ Neovia Việt Nam

+

Neovia Video

Khám Phá Neovia Qua Video Của Chúng Tôi!
Qua các vấn đề toàn cầu, sáng tạo và cách tiếp vấn đề, Neovia đề xuất các giải pháp cho phát triển tương lai: đồng sáng tạo, phát triển bền vững và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, chất lượng thức ăn và truy suất nguồn gốc, số hoá và dữ liệu lớn…

Neovia Việt Nam